PDF Afdrukken

Huurvoorwaarden Om 'e Noard - Tent & Partyverhuur

* Verhuurde tenten en alle overige verhuurde artikelen blijven eigendom van Om'e Noard - Tent & Partyverhuur, hierna te noemen "verhuurder".

* Gebruik van verhuurde artikelen is op eigen risico.

* Bij breuk of verlies berekenen wij de vervangingswaarde van desbetreffend artikel. Bij schade zowel aan tent als overig verhuurd artikel worden reparatiekosten in rekening gebracht.

* Transport, brand, en stormschade, in de meest ruime zin des woords, komen voor rekening van huurder.

* Huurder bepaald de plaats waar het gehuurde wordt opgericht.

* Huurder draagt er zorg voor dat op de dag, van afleveren en/of bouwen van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen het terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt en blijft voor rekening van huurder.

* De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor de door hem gehuurde artikelen van het moment van brengen tot het ophalen daarvan.

* De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde artikelen aanbrengen.

* Huurder mag het gehuurde niet onderverhuren of ter beschikking stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

* Op het tentzeil mogen geen tape plakmateriaal of andere afgevende materialen (zoals crêpepapier) bevestigd worden.

* De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

* De huurder is verantwoordelijk voor eventuele vergunningen.

* Verhuurder is niet aansprakelijk voor condenswater van dakzeil.

* Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers/huurders of genodigden voor tijdens of na de overeenkomst.

* Gehuurde artikelen dienen schoon retour geleverd te worden.

* Verhuurder is gerechtigd bij uitlevering van huurartikelen tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurartikel zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden.

* Verhuurder kan huurder om borgsom vragen.

* Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan de verhuurder verschuldigd conform onderstaande regeling:
Bij annulering meer dan 30 dagen voor de oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 29 dagen voor de opleveringsdatum is de huurder 50 % van de huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen 5 dagen voor de opleveringsdatum is de huurder 75% van de huursom verschuldigd.

* Overmacht: Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer van één der partijen ligt hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger.